058 23 94 65info@axfin.be

Disclaimer en privacyclausule

DISCLAIMER
Deze website heeft tot doel u, bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die wij, AXFIN bvba, aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van gevolmachtigd agent van AXA Bank Europe ('AXA Bank') en onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon. Geen enkel element van deze website vormt een advies inzake bankproducten en beleggingen, noch inzake verzekeringen. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden (zie rubriek 'contacteer ons').

Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid en/of volledigheid niet waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden ingevolge de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoe dan ook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak zou van zijn. Zij blijft steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en dit tot beloop van de bedragen die gedekt zijn door onze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

Als AXA Bank agent stellen wij informatie op deze website ter beschikking aangaande bankverrichtingen, bankproducten en beleggingen bij AXA Bank. Informatie aangaande verzekeringen houdt geen verband met onze hoedanigheid van AXA Bank agent en behoort daarentegen tot het domein van onze activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling.

Alle intellectuele rechten m.b.t. deze website, zijn inhoud, gegevens en vorm, alsook m.b.t. de informatie, de merken, de logo's en beelden die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

PRIVACYCLAUSULE
De gegevens die via deze website werden verkregen zullen door AXFIN bvba worden verwerkt voor volgende doeleinden: commerciële acties vanuit het verzekerings- of bankkantoor en informatieverstrekking over onderschreven bank- of verzekeringsproducten.

U kan zich verzetten tegen dit gebruik van uw gegevens door een eenvoudige mail te sturen naar info@axfin.be .

In geen geval worden op ons initiatief gegevens aan derden meegedeeld, behoudens aan AXA BANK EUROPE of de verzekeringsmaatschappij waarbij de klant een product onderschrijft.

U hebt het recht op mededeling en verbetering van de u betreffende gegevens. Indien u van dit recht wenst gebruik te maken, moet u een schriftelijke aanvraag 'gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart' richten aan AXFIN BVBA, Westendelaan 271 te 8434 Westende.

Contact

Westendelaan 271
8434 middelkerke - Westende
tel. 058 23 94 65 / fax 058 23 94 72
info@axfin.be

Steeds beschikbaar na afspraak.
Schadebijstand 24/7 - bereikbaar op 058 23 94 65
Gratis parking op nabijgelegen markplein
bvba Axfin, CFBA 034765 A-cB, rpr 0440.608.444
Disclaimer en privacyclausule

Openingsuren

MA 09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00
DI 09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00
WO 09.00 - 12.30
DO 09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00
VR 09.00 - 12.30 / 14.00 - 16.00
ZA 09.00 - 12.30
ZO Gesloten